Winkelmandje

Uw winkelmandje is nog leeg.

Algemene voorwaarden Island Gym

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of activiteiten van VOF Island Gym (hierna: Island Gym). Island Gym is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88328082 en is gevestigd aan de Sportlaan 9, 8881 EP West-Terschelling, Nederland.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de omschreven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Island Gym.
 3. Abonnement: het maandelijks fitnessabonnement waarmee Lid/Deelnemer onbeperkt gebruik kan maken van de fitnessruimte van Island Gym.
 4. Lid/Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten van Island Gym.
 5. Diensten: de Diensten van Island Gym zijn personal & duo training, fitness, small group trainingen, bootcamp, full body workout, pilates, kickboksen, cycling, yoga, pump, dansen, voedingsadvies, sportlessen alsmede sportactiviteiten in de breedste zin van het woord.
 6. Dienstverlener: Island Gym biedt Diensten aan Lid/Deelnemer
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst of elk abonnement en andere verplichtingen tussen Island Gym en Deelnemer alsmede voorstellen van Island Gym voor Diensten die door Island Gym aan Lid/Deelnemer worden verstrekt en die door Lid/Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en die door Island Gym worden uitgevoerd waarmee deze Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Island Gym, op elke Overeenkomst tussen Island Gym en Lid/Deelnemer en op elke dienst die door Island Gym wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Lid/Deelnemer de beschikking over deze Algemene Voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Island Gym aan Lid/Deelnemer aangeven op welke wijze Lid/Deelnemer de Algemene Voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is in principe niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de Algemene Voorwaarden afgeweken worden voorzover dit expliciet en schriftelijk met Island Gym overeengekomen is.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Lid/Deelnemer.
 5. De minimale leeftijd van Lid/Deelnemer dient 18 jaar te zijn, tenzij de minderjarige uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders en/of wettelijke verzorger.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand, en zal/zullen de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door (een) bepaling(en) met dezelfde intentie als de originele bepaling, mits wettelijk toegestaan.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze Algemene Voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7.404 BW en &.407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voorzover van toepassing.
 10. In het geval dat Island Gym niet steeds naleving van deze Algemene Voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of gedeeltelijke nakoming van deze Algemene Voorwaarden te vorderen.
 11. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Lid/Deelnemer ook akkoord met de inhoud van het huishoudelijk reglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen. Dit huishoudelijk reglement kan door Island Gym naar eigen goeddunken periodiek gewijzigd worden.
 12. Lid/Deelnemer wordt toegelaten tot Island Gym en haar faciliteiten indien zij voldoet aan de betalingsverplichtingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Island Gym gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of slechts onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Island Gym is slechts aan een Aanbod gebonden indien dit door Lid/Deelnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Island Gym het recht een Overeenkomst met een (potentieel) Lid/Deelnemer om een voor Island Gym gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, in het schriftelijk Aanbod of op de app of website van Island Gym, zodat Lid/Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen in geen enkel geval een grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Het Aanbod bevat tenminste:
  • De vermelding van de mogelijkheid om de diverse ruimtes en faciliteiten te bezichtigen;
  • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden;
  • De faciliteiten en eventuele begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • De kosten voor het Abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een vroegtijdige opzegging;
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst en inschrijving

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Lid/Deelnemer een Aanbod c.q. Overeenkomst van Island Gym heeft aanvaard door een ondertekend (papieren of digitaal) exemplaar (origineel of ingescand) aan Island Gym te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Island Gym is niet gehouden aan een Aanbod indien Lid/Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of had moeten begrijpen of had behoren te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid/Deelnemer geen rechten ontlenen.
 3. Indien Lid/Deelnemer een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds gemaakte kosten, inclusief de bestede tijd, in rekening gebracht bij Lid/Deelnemer.
 4. Elke Overeenkomst die met Island Gym wordt aangegaan berust bij de onderneming Island Gym en niet bij een individuele persoon die met Island Gym verbonden is.
 5. Lid/Deelnemer heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping tenzij Island Gym met toestemming van Lid/Deelnemer reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten of wanneer Lid/Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Island Gym. Lid/Deelnemer ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht ten aanzien van de in dit lid omschreven situaties.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Leden/Deelnemers wordt aangegaan, is elk(e) Lid/Deelnemer afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 7. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 8. Tijdens het eerste bezoek aan Island Gym ontvangt Lid/Deelnemer die een Abonnement heeft afgesloten een digitale toegangscode tot het pand waarin Island Gym gehuisvest is. Buiten de reguliere openingstijden (dagelijks van 09.00 – 18.00 uur) krijgt Lid/Deelnemer uitsluitend door het gebruik van deze toegangscode toegang tot de locatie van Island Gym. Deze code mag door Lid/Deelnemer niet meer gebruikt worden wanneer het Abonnement door opzegging is beëindigd of indien Lid/ Deelnemer de toegang tot de locatie is ontzegd.
 9. Island Gym heeft het recht om een digitale foto van Lid/Deelnemer te maken c.q. te gebruiken ter identificatie en veiligheid. Island Gym kan werken met geautomatiseerde gezichtsherkenning bij de ingang van de locatie om Lid/Deelnemer te verifiëren en toe te laten tot de locatie.
 10. Lid/Deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Island Gym toegangscode.
 11. Leden/Deelnemers die hun toegangscode niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten tot de locatie van Island Gym. Andere Leden/Deelnemers mogen hen ook geen toegang verschaffen.
 12. Lid/Deelnemer kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.
 13. Inschrijfkosten dienen bij aanvang van het Abonnement te worden voldaan.
 14. Leeftijdsgebonden Abonnementen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – Abonnement met de daaraan verbonden abonnementsprijzen. Ditzelfde is van toepassing indien de status ‘student Maritiem Instituut Willem Barentsz’, ‘scholier’ of ‘zeevarende’ niet meer van toepassing is voor een Lid/Deelnemer; Leden/Deelnemers ontvangen vanwege deze status een korting op het Abonnement, indien zij deze status niet meer bezitten, zijn zij gebonden aan het reguliere tarief.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Lid/Deelnemer akkoord met de minimale abonnementsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zullen het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij Lid/Deelnemer zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring in de vorm van een e-mail, sms of app-bericht of door het persoonlijk komen mededelen hieromtrent op de locatie van Island Gym. Indien uiterlijk op de 15e van een maand op bovenstaande wijze wordt opgezegd door een Lid/Deelnemer, eindigen het Abonnement en de betalingsverplichting op de laatste dag van dezelfde maand. Indien na de 15e van een maand op bovenstaande wijze wordt opgezegd door een Lid/Deelnemer, eindigen het Abonnement en de betalings-verplichting op de laatste dag van de hierop volgende maand.
 2. Zowel Lid/Deelnemer als Island Gym kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Lid/Deelnemer alsmede schending van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden of in geval Lid/Deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Island Gym, een ander Lid/Deelnemer of een medewerker op de locatie van Island Gym.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Lid/Deelnemer onverlet voor zover Island Gym ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Lid/Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Lid/Deelnemer als Island Gym kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval Island Gym in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of Island Gym als onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Island Gym nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 5. Indien Island Gym haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Island Gym mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het resterende abonnementsbedrag wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 6 – Uitvoering van de Dienstverlening

 1. Island Gym zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verwacht en verlangd mag worden. Island Gym staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een concreet resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Island Gym de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van de Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Lid/Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Island Gym aangeboden Diensten, de prijzen en de planning zijn gebaseerd. Island Gym heeft het recht haar dienstverlening, haar prijzen en haar planning aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Island Gym is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Lid/Deelnemer die een Abonnement heeft afgesloten, heeft recht om zeven dagen per week tijdens de openingstijden (07.00 – 22.30 uur) gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen Abonnement. De locatie is in beginsel tijdens de openingstijden toegankelijk. Island Gym behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen en zal deze in dat geval minimaal vier weken van tevoren aankondigen.
 6. Tijdens de onbemande uren zijn uitsluitend de kleedkamers, de douches, toiletten en de vrije fitnessruimte toegankelijk voor Leden/Deelnemers die een Abonnement hebben afgesloten.
 7. Alle Leden/Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van Island Gym. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst wordt ontbonden en Lid/Deelnemer de toegang tot de locatie van Island Gym wordt ontzegd.
 8. In geval van onderhoud aan de locatie van Island Gym is Island Gym niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. In geen enkel geval is Lid/ Deelnemer gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.
 9. Island Gym staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. In het kader daarvan onderwerpt Island Gym de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud, staat Island Gym ervoor in dat de docenten/trainers en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht en zorgt Island Gym ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. In de locatie van Island Gym is een deugdelijk AED-apparaat aanwezig.

Artikel 7 – Verplichtingen Lid/Deelnemer

 1. Lid/Deelnemer is verplicht alle door Island Gym verzochte informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de Diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Island Gym niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Lid/Deelnemer.
 2. Island Gym is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid/Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Island Gym verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Island Gym voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Lid/Deelnemer heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Lid/Deelnemer is verplicht voor aanvang van een personal of duo training, een groepsles of voordat hij de apparaten van Island Gym gebruikt, aan Island Gym aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Lid/ Deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 4. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan een personal of duo training of een groepsles is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Lid/Deelnemer.
 5. Lid/Deelnemer dient zich aan de huisregels te houden. Indien dit niet het geval is, is Island Gym gerechtigd om Lid/Deelnemer de toegang tot Island Gym voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Lid/Deelnemer en zijn te allen tijde in te zien in de kleedkamers en in de vrije fitnessruimte op de locatie en op de website.
 6. Lid/Deelnemer is verplicht passende sportkleding en sportschoenen, die enkel binnen gedragen worden, te dragen en de door Island Gym opgestelde hygiëne- en sociale eisen in acht te nemen wanneer hij gebruikmaakt van de faciliteiten van Island Gym. Indien dit niet het geval is heeft Island Gym het recht Lid/Deelnemer hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen, totdat Lid/ Deelnemer deze verplichtingen alsnog nakomt.
 7. Het gebruik van de faciliteiten van Island Gym is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Island Gym streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid/Deelnemer een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur op de locatie van Island Gym. Lid/Deelnemer zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een medewerker van Island Gym. Als Leden/Deelnemers niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een medewerker van Island Gym om advies te vragen.
 8. Lid/Deelnemer dient op de hoogte te zijn van alle regels die van toepassing zijn op zijn Abonnement en de Diensten die Island Gym verzorgt alsmede op het gebruik van de faciliteiten. Indien een medewerker een instructie geeft aan Lid/Deelnemer is deze gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 9. Lid/Deelnemer stemt ermee in om de automatische externe defibrillator (AED) alleen te gebruiken om een persoon met een hartstilstand te reanimeren. Bij misbruik van de AED kan Island Gym de kosten daarvan op Lid/Deelnemer verhalen, al dan niet in combinatie met een direct opeisbare boete van 250 Euro, onverminderd het recht van Island Gym om een aanvullende boete te vorderen in het geval dat Island Gym meer schade heeft geleden.
 10. Lid/Deelnemer is op de hoogte dat de locatie van Island Gym niet altijd bemand is. Ondanks dat er niet altijd een medewerker aanwezig is, is Lid/Deelnemer nog altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van fitnessapparatuur en eventueel lichamelijk letsel dat het gebruik van de apparatuur met zich meebrengt. Op zulke momenten dient Lid/Deelnemer geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
 11. Leden/Deelnemers met fysieke of mentale klachten en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid/Deelnemer. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
 12. Leden/Deelnemers tot 16 jaar mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid/Deelnemer.
 13. Leden/Deelnemers mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van Island Gym. Indien dit beleid wordt geschonden kan aan betreffend Lid/Deelnemer een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met Lid/Deelnemer worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is Lid/Deelnemer het abonnementsgeld over de resterende abonnementsperiode en een direct opeisbare boete van 250,00 Euro verschuldigd, onverminderd het recht van Island Gym om een aanvullende boete te vorderen in het geval Island Gym meer schade heeft geleden.
 14. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend, gewelddadig of ongewenst intiem gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en binnen roken in de locatie van Island Gym is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
 15. Het maken van foto’s of films door Lid/Deelnemer van (een) ander Lid/Deelnemer(s) of medewerker(s) van Island Gym is zonder expliciete toestemming van andere Leden/Deelnemers of medewerkers verboden in elke ruimte van Island Gym.

Artikel 8 – Voedingsadvies

 1. Island Gym kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, waarbij Island Gym uiteraard wel haar zorgplicht in acht neemt. Lid/Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Island Gym verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies. Indien Lid/Deelnemer dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Lid/Deelnemer dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Lid/Deelnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige, juiste en volledige aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 9 – Groepslessen en personal & duo training

 1. Island Gym verzorgt groepslessen voor Lid/Deelnemer en andere Leden/Deelnemers. Island Gym is gerechtigd het aantal deelnemers aan groepslessen van een minimum en een maximum te voorzien.
 2. De groepslessen en personal & duo trainingen vinden plaats op de locatie van Island Gym. Leden/Deelnemers zijn verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van de les of training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Lid/Deelnemer niet tijdig voor een les of training aanwezig is, heeft Island Gym het recht het betreffend Lid/Deelnemer te weigeren voor de les of training. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen heeft Lid/Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een les of training.
 4. De groepslessen en personal & duo trainingen worden voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Leden/Deelnemers.
 5. Lid/Deelnemer zal Island Gym voorafgaand aan de aanvang van de groepsles/training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Lid/Deelnemer aandacht wenst. Hieronder worden tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor Lid/Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. Island Gym is gerechtigd de groepslessen of trainingen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Lid/Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er te veel aanmeldingen zijn, is Island Gym gerechtigd de Leden/Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de groepsles of training te weigeren.

Artikel 10 – Gebruik fitnessapparaten

 1. Lid/Deelnemer is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de fitnessruimte en de leszalen. Bij gebruik van een fitnessapparaat dient de handdoek over de zitting gelegd te worden.
 2. Nadat het fitnessapparaat gebruikt is, dient Lid/Deelnemer het fitnessapparaat schoon achter te laten. Lid/Deelnemer kan hierbij gebruik maken van de aanwezige schoonmaakmiddelen.
 3. Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden.
 4. In geval van onderhoud aan het pand van Island Gym of aan de beschikbaar gestelde apparaten is Island Gym niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nimmer is Lid/Deelnemer gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Lid/Deelnemer kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende fitnessapparatuur.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw).
 2. Island Gym voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. De kosten van een Abonnement worden op basis van automatische incasso maandelijks geïncasseerd.
 4. De kosten van zogenaamde credits, waarvoor deelname aan groepslessen of trainingen verkregen kan worden, worden voorafgaand aan de groepslessen of trainingen door Deelnemers betaald.
 5. Lid/Deelnemer is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Lid/Deelnemer door Island Gym ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Deelnemer aan specifieke activiteiten, zoals personal of duo training, een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Deelnemer het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Island Gym is, zonder voorafgaande toestemming van Lid/Deelnemer, gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Hierbij wordt een ingangstermijn van 1 maand in acht genomen vanaf het moment dat de prijsaanpassing gecommuniceerd wordt.
 8. In geval van een persoonlijk faillissement wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Lid/Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Lid/Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, zal Lid/Deelnemer eerst een schriftelijke betalingsherinnering ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien dit niet heeft geleid tot betaling door Lid/Deelnemer zal Lid/Deelnemer een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 3. Indien ook dit niet heeft geleid tot betaling door Lid/Deelnemer wordt de vordering van Island Gym binnen 14 dagen uit handen gegeven aan een extern incassobureau, tenzij in overleg tussen Island Gym en Lid/Deelnemer in de tussentijd een betalingsregeling te getroffen.
 4. Indien de vordering van Island Gym uit handen wordt gegeven aan een extern incassobureau zal Island Gym zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 5. Indien Island Gym meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Lid/Deelnemer.

Artikel 13 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Island Gym gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Lid/Deelnemer en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Island Gym verwijst hieromtrent naar haar privacy statement, zoals vermeld op de website van Island Gym.
 2. Indien Island Gym op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Lid/Deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Island Gym te allen tijde toezicht houdt op de sportlocatie middels camera’s die 24/7 beelden maken. Deze beelden worden gemaakt ten behoeve van de veiligheid van Lid/Deelnemer zelf, alsmede ter voorkoming van diefstal. Lid/Deelnemer wordt dan ook gefilmd in alle openbare ruimtes van Island Gym, met uitzondering van kleedkamers en toiletten. Indien Lid/Deelnemer niet gefilmd wenst te worden kan hij geen gebruik maken van de faciliteiten in de locatie van Island Gym. Nimmer is Island Gym enige schadevergoeding verschuldigd wegens het filmen van Lid/Deelnemer. Lid/Deelnemer is er tevens mee bekend dat indien hij de huisregels van Island Gym en/of de wet- en regelgeving overtreedt, de beelden aan de politie overlegd kunnen worden. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, doch maximaal 28 dagen. Ingeval van het vastleggen van een incident, is Island Gym gerechtigd de beelden langer te bewaren tot het betreffende incident is afgehandeld.

Artikel 14 - Opschorting en ontbinding

 1. Island Gym is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Lid/Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Lid/Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 2. Island Gym is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lid/Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Lid/Deelnemer verplicht om Island Gym te vergoeden voor elk financieel verlies dat Island Gym lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Lid/Deelnemer.
 4. Wanneer Lid/Deelnemer niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van Island Gym in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk opschorten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. Island Gym heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandelend arts of specialist of een behandelkaart. De opschorting zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de opschorting verlengen. De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van opschorting. Opschorting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 15 - Transferregeling

 1. Indien Island Gym wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij. Het Lid blijft de lidmaatschapsgelden betalen mits de regels van de nieuwe eigenaar geen financieel negatief effect hebben op het gebruik van de locatie van Island Gym door Lid/Deelnemer.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Island Gym is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Island Gym wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Island Gym, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Island Gym of door haar ingeschakelde zzp-ers en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Island Gym buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Lid/Deelnemer worden betaald. Island Gym is niet verplicht om Lid/Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Island Gym alleen geacht te bestaan indien Island Gym dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Island Gym, is Island Gym uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Lid/Deelnemer Island Gym binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Island Gym deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Island Gym in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Island Gym leidt tot aansprakelijkheid van Island Gym, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis), doch slechts ten aanzien van de door Lid/Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Island Gym. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Island Gym sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Island Gym is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Island Gym is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Island Gym.
 6. Ook is Island Gym niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan groepslessen of trainingen en/of ongelukken. Elke deelname van Lid/Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om een apparaat te gebruiken of deel te nemen aan een groepsles of training. Ingeval van deelname door mindervalide personen dient de betreffende begeleider en/of wettelijke vertegenwoordiger te allen tijde zorg te dragen voor passende begeleiding of op mededeling van een van medewerkers van Island Gym. Eventuele blessures of medicijngebruik dienen vooraf aan het gebruik van de apparaten c.q. les kenbaar gemaakt te worden aan de medewerker. Island Gym is nimmer aansprakelijk voor (lichamelijke) schade hieruit voortvloeiende.
 7. De inhoud van opgeleverde adviezen van Island Gym is niet bindend en slechts adviserend van aard. Lid/Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Island Gym opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Lid/Deelnemer. Lid/Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Island Gym. Island Gym is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Lid/Deelnemer een derde wordt ingeschakeld, is Island Gym nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Lid/Deelnemer ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Lid/Deelnemer ingeschakelde derde in Island Gym haar eigen advies.
 9. Island Gym staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Island Gym verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Lid/Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Island Gym vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Island Gym binnen een jaar nadat Lid/Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Island Gym.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Island Gym en Lid/Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Lid/Deelnemer aan Island Gym bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Island Gym is verkregen.
 2. Indien Island Gym op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Island Gym zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Island Gym niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Lid/Deelnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Island Gym aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Island Gym vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Lid/Deelnemer zal Island Gym vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Island Gym is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting legt Island Gym ook de door hem in te schakelen derden op.

Artikel 19 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Lid/Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Island Gym verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Island Gym zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Lid/Deelnemer vrijwaart Island Gym van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Lid/Deelnemer vrijwaart Island Gym voor alle aanspraken van Lid/Deelnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Lid/Deelnemer vrijwaart Island Gym voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Lid/Deelnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Lid/Deelnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Lid/Deelnemer jegens derde(n).

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Lid /Deelnemer niet tevreden is over de Diensten van Island Gym of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Lid/Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@islandgym.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Lid/Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Island Gym de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Island Gym zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Island Gym en Lid/Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Island Gym heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Lid/Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Island Gym en Lid, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Volg ons op social media